Les Instruccions per al curs 2020-21 del Departament d’Educació i el Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, dels Departaments d’Educació i Salut,  indiquen que els centres educatius hem de disposar d’un Pla d’Organització que defineixi les mesures organitzatives, de traçabilitat i de protecció, prevenció i seguretat que es duran a terme en el marc d’un curs que es preveu que sigui presencial, però que també contempli criteris de funcionament en cas de confinament parcial o tancament de l’Escola.

Aquest Pla, té caràcter provisional, i serà definitiu després de la incorporació dels horaris i de la seva aprovació per part del Consell Escolar durant la primera setmana del mes de setembre.